Guest soloist Nikolay Khozyainov with Maestro Grzegorz Nowak

Guest soloist Nikolay Khozyainov with Maestro Grzegorz Nowak